Strategie

In 2020 hebben we ons strategisch plan 2020-2023 afgerond. Het plan is gebaseerd op de missie en visie van de organisatie en kent onderstaande 3 speerpunten. 

1. HAP-Triagecentrum in 2023 als basis voor het zorgcoördinatiecentrum
Een zorgcoördinatiecentrum is een professionele eenheid waarin samen met de ketenpartners (meldkamer, ziekenhuis, GGZ, VV&VT) de schaarse spoedzorg op de juiste manier wordt ingezet.  Door directe samenwerking en onderlinge afstemming zorgen we ervoor dat de patiënt in één keer wordt doorgeleid naar de juiste zorg. Intensieve samenwerking met onze ketenpartners is hiervoor essentieel.

2. HAP-regionale huisartsenpost als basis voor het spoedplein
Het spoedplein is een functionele omgeving waarin de spoedzorg die daar (na triage) verleend wordt, zonder schotten, tussen de zorginstellingen en zorgverleners verloopt. Er is sprake van geïntegreerde samenwerking tussen ziekenhuis, VVT, GGZ en de Huisartsenpost. Dit zorgt ervoor dat de patiënt meteen gezien wordt door de juiste zorgverlener en de huisarts alleen die zorg verleent, waarbij de inzet van de huisarts onmisbaar is. Op het spoedplein bepaalt de urgentie van de klacht en de vraag van de patiënt de zorgverlening en de professionele inzet.

3. Van bedrijfsbureau naar servicecentrum
Om bovenstaande strategieën te kunnen uitvoeren, is een optimaal functionerende, faciliterende en klantgerichte ondersteuning nodig. Dit realiseren we in ons servicecentrum. Het servicecentrum is een bedrijfsonderdeel van HAPOB dat het management, het triagecentrum en de posten ondersteunt bij het realiseren van hun plannen. De regionale posten (spoedpleinen) en het zorgcoördinatiecentrum (triagecentrum) zijn de klanten van ons servicecentrum.

 

  Voortgang uitvoering strategie 2021

  De flinke vaccinatieopdracht in de eerste helft van 2021 en de toenemende problematiek in aanhoudende personele krapte en een enorme toename van telefonie in de tweede helft van 2021 resulteerde in een flinke extra belasting van onze medewerkers en huisartsen. Veel inzet en energie ging daarom in 2021 uit naar behoud van beschikbaarheid en continuïteit van zorg met behoud van goede kwaliteit. In 2021 hebben we geïnvesteerd in onze medewerkers, met name op de gebieden werkomgeving, vitaliteit voor medewerkers en continu opleiden.

  In 2021 zijn op elk van de drie speerpunten zichtbare vorderingen gemaakt, zie hieronder. Daarnaast was één van de doelstellingen van de nieuwe organisatiestructuur (coöperatie en HAPOB) meer eigenaarschap en betrokkenheid van de huisartsen. Afgelopen jaar heeft dit concreet vorm gekregen. In iedere regio is een regioraad actief. De regioraad is een vertegenwoordiging van de huisartsen in de regio en is nauw betrokken bij het reilen en zeilen op de post. Daarnaast volgt zij de regionale ontwikkelingen en beweegt zoveel mogelijk mee op de regionale wensen. Ook voor het een triagecentrum is een dergelijke raad actief. Dit is de regieraad, deze bestaat uit een vertegenwoordiging van regieartsen.

  Ontwikkelingen
  HAP-Triagecentrum in 2023 als basis voor het zorgcoördinatiecentrum
  – In 2021 is de pilot intensieve samenwerking met de regionale meldkamer ambulancedienst gestart.Doel: de stroom oproepen zo inrichten dat de patiënt direct bij de juiste zorginstantie terecht komt. Evaluatie vindt in 2022 plaats. De resultaten van het eerste half jaar laten wel zien dat de meerwaarde van bij elkaar zitten minder is dan vooraf was verwacht.
  – In 2021 hebben wij de eerste stappen gezet in digitale zelftriage met behulp van de applicatie ‘moet ik naar de dokter’ (hierna: MINDD). Deze applicatie kan op basis van leeftijd, geslacht en symptomen een inschatten of een urgent doktersbezoek noodzakelijk is. De vragen en adviezen van Moet ik naar de dokter? zijn gebaseerd op de geldende medische standaarden en protocollen. Wanneer wordt gebeld naar de post wordt via het wachtbandje genoemd dat ook de digitale zelftriage ingevuld kan worden. Wanneer blijkt dat telefonisch contact nodig is kan de patiënt aangeven teruggebeld te willen worden en hoeft de patiënt niet in de wachtrij te blijven hangen. Er worden per week zo’n 1000 zelf triages ingevuld en daarvan is voor zo’n 300 patiënten het advies contact met een triagist. Gemiddeld 20% van deze 300 maakt gebruik van dit aanbod. Deze digitale selectie geeft verlichting op de wachtrij en wordt ook door de patiënten erg goed ontvangen.

  HAP-regionale huisartsenpost als basis voor het spoedplein

  Eindhoven: In Eindhoven is gezamenlijk met het Catharina ziekenhuis de ‘Visie op integrale laagcomplexe Spoedzorg Eindhoven’ uitgewerkt. De visie richt zich op het realiseren van een integraal Spoedplein waar een groot deel van de niet uitstelbare zorg (huisarts, tandzorg, GGZ) geleverd of geraadpleegd (thuiszorg, inzet hulpverlening in het sociale domein) kan worden. Uitvoering en implementatie start in 2022.

  ’s-Hertogenbosch: In regio ’s-Hertogenbosch loopt het programma ‘toekomstbestendige spoedzorg in de Bossche regio’. Projecten die hierin worden opgestart zijn ‘dempen spoedvraag van ouderen’ en verkennen inzet thuiszorg-nachtteams. Daarnaast werken we in gezamenlijkheid met het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de RAV aan een meerjarenbeleidsplan om toegankelijkheid en kwaliteit van spoedzorg te borgen. In 2021 is een meer strategische locatie voor de post Bommelerwaard onderzocht en is de verhuizing voorbereid. De post verhuist van Zaltbommel naar Hedel. Hedel ligt meer centraal ten opzichte van de grote toegangswegen waardoor de bereikbaarheid voor de grootste groep beter wordt. Vanaf 5 maart 2022 is de post Bommelerwaard Hedel geopend.

  Helmond: In regio Helmond is de regioraad met draagvlak onder de huisartsen getransformeerd naar een stuurgroep spoedzorg. Deze vormt mogelijk de opmaat voor een regionaal huisartsenbestuur in de toekomst. In 2021 stond de ontwikkeling naar een integraal spoedplein in het teken van de voorbereidingen voor twee deelprojecten. Met het eerste project, ‘1 HA in de nacht’, versterken we de samenwerking tussen de huisartsen en de professionals van het Elkerliek Ziekenhuis, waardoor patiënten zo snel mogelijk de juiste zorg krijgen.

  Concreet houdt het in dat in de nacht de ANIOS van het ziekenhuis wordt ingezet op de huisartsenpost onder supervisie van de huisarts. Dit resulteert ook in een reductie van dienstbelasting van de huisartsen. Deze reductie is noodzakelijk om de huisartsenspoedzorg toekomstbestendig te houden. In de loop van 2022 zal het project starten.

  Het tweede deelproject is inzet van kermteams. Een kernteam is een vaste groep huisartsen die zich inzet voor het verbeteren van de kwaliteit van de spoedzorg en het vergroten van het werkplezier op de post. Met de inzet van kernteams creëren we een vast gezicht en vast aanspreekpunt op de post. Zij kennen daardoor de post, de medewerkers en ook de artsen en medewerkers van de SEH goed. Hierdoor zien zij kansen voor verbetering van processen, werkwijzen en kwaliteit. Het kernteam heeft de ambitie die verbetering ook daadwerkelijk te realiseren. In de loop van 2022 zal het kernteam starten.

  Oss/Uden: In deze regio wordt in HUMO[1] verband bekeken of tot een regionaal huisartsenbestuur gekomen kan worden.

  In regio Oss/ Uden is er sprake van een onevenredige nachtdienstverdeling tussen huisartsen in de regio Oss en Uden. Onder regie van de HAP wordt door de huisartsen zelf uitgewerkt op welke wijze dit op een evenredige wijze kan worden ingericht. Uitkomsten hiervan worden verwacht in 2022.

  [1] Huisartsen Uden Meierijstad Oss: Om een toekomstbestendige huisartsenzorg in de regio te realiseren hebben de huisartsenpost HOB, de LHV kring, de WDH, zorggroep en vereniging Synchroon en de wagro hebben zich verenigd.