Speerpunten 2022

Het strategisch plan 2020-2023 liep eind 2022 af. De ontwikkelingen in het veld zoals het integraal zorgakkoord en ANW-plan, maar ook de continue uitdaging om de continuïteit van triage beschikbaar te houden benadrukken het belang voor het herijken van de strategie. Omdat het bestuur en MT in 2022 voor een deel interim ingevuld werd en omdat de opvolgend bestuurder pas op 1 april 2023 zou starten, is samen met de raad van commissarissen en het coöperatiebestuur geconcludeerd dat 2022 niet de geschikte periode was om de strategie te herijken.

Beleidsmatig waren er in 2022 vier speerpunten zichtbaar:

  • Behoud van continuïteit van triage
  • Ombuigen laagurgente zorg
  • Transitie spoedposten naar spoedpleinen
  • Sluiting locatie Oss

Behoud continuïteit van triage

Eind 2021 zag onze organisatie een perfect storm naderen: sterk toenemende spoedvragen vanuit de samenleving, een ernstig tekort aan medewerkers (door algemene krapte op de arbeidsmarkt) en een afnemende motivatie onder huisartsen en medewerkers om diensten te doen c.q. een sterk toenemende vraag om de dienstbelasting te verminderen. In 2022 liepen de tekorten in het aantal medewerkers verder op, met name in de triage. Dankzij grote inzet van onze medewerkers, extra beloningen voor deze medewerkers en verhoging van de ANW-toeslag zijn we de zomerperiode doorgekomen.
Na de zomer verslechterde de situatie verder. De uitstroom van medewerkers stopte niet en het ziekteverzuim bleef hoog. Onder druk van deze omstandigheden is besloten de slagvaardigheid van de organisatie te vergroten en te focussen op de aansturing van het triagecentrum. Accenten: méér persoonlijke aandacht voor medewerkers, de mogelijkheid voor medewerkers om zelf de diensten te roosteren, intensivering werving en opleiding nieuwe triagisten. Daarnaast kijken we naar tools om de telefonie omlaag te krijgen.

Door de flink toegenomen zorgvraag en het tekort aan zorgpersoneel hebben we de openingstijden van onze satellietposten vanaf juli moeten wijzigen. Post Oss is vanaf juli 2022 alleen geopend in het weekend van 8.00u tot 23.00u en post Hedel is vanaf eind juli gesloten. Aanvankelijk was de verwachting dat aanpassing alleen ter overbrugging van de zomerperiode noodzakelijk was. Omdat de zorgvraag hoog bleef en de beschikbaarheid van zorgpersoneel laag is de tijdelijke sluiting en aanpassing van openingstijden omgezet naar een aanpassing voor onbepaalde tijd.
Aan het eind van 2022 is de formatie van de triagisten nog niet op het gewenste niveau. Wel is er een verbetering van de formatie (minder verloop en een toename van het aantal triagisten in opleiding). De verschillende interventies bij de triage hebben ertoe bijgedragen dat er meer ‘lucht’ is, dit wordt ook door de medewerkers zo ervaren.

Ombuigen laag-urgente zorg

Het ombuigen van U4/U5 naar de regulier zorg overdag was in 2022 een belangrijk doel en blijft dat ook in 2023. Ondanks alle (maatschappelijke) voorlichtingscampagnes blijkt de praktijk weerbarstig en zolang wij deze mensen aan de lijn krijgen zullen wij hen een zelfzorgadvies geven en/of verwijzen naar sites waar zij meer informatie kunnen krijgen. Met het project digitale triage gaan we komend half jaar wel serieus kijken of wij mensen “aan de voorkant” zelf een digitale triage kunnen laten doen met als doel dat onze triagisten een groot gedeelte van de U4/U5 patiënten niet meer te woord hoeven te staan. Meer dan 50% van de tijd van onze triagisten wordt immers besteed aan de afhandeling van U4/U5. Dit project krijgt vervolg in 2023.

Spoedpost wordt Spoedplein

In 2022 zijn in verschillende regio’s stappen gezet naar de ontwikkeling van spoedpleinen. Op twee locaties is een pilot gestart om te ondervinden of basisartsen praktisch inzetbaar zijn op de huisartsenpost. De basisartsen werken onder supervisie van een huisarts en doorlopen een zorgvuldig inwerktraject met controle op bekwaamheid. Op deze manier kunnen we de spoedzorg met de inzet van minder zorgverleners op een goede manier invullen. Deze pilot loopt op locatie Helmond en locatie Geldrop. Evaluatie van de pilots vindt plaats in 2023.
Daarnaast is in 2022 op de locatie Helmond gestart met de inzet van kernteams. Een kernteam is een vaste groep huisartsen die zich inzet voor het verbeteren van de kwaliteit van de spoedzorg en het vergroten van het werkplezier op de post. Met de inzet van kernteams creëren we een vast gezicht en vast aanspreekpunt op de post. Zij kennen daardoor de post, de medewerkers en ook de artsen en medewerkers van de SEH goed. Hierdoor zien zij beter de kansen voor verbetering van processen, werkwijzen en kwaliteit. Het kernteam heeft de ambitie die verbetering ook daadwerkelijk te realiseren. Ook in de regio Eindhoven en ’s-Hertogenbosch bestaat onder de huisartsen de wens om een kernteam in te richten.

Sluiting locatie post Oss

Samen met het regionaal huisartsenbestuur is gekeken naar een toekomstbestendige inrichting van de huisartsenspoedzorg in ANW-uren in regio Oss-Uden en de mogelijkheid om de post Oss te sluiten. Belangrijke factoren om de mogelijke sluiting te onderzoeken waren:

  • de dienstbelasting van huisartsen bij het open houden van een extra post
  • extra benodigde inzet van doktersassistenten in een krappe arbeidsmarkt
  • de goede bereikbaarheid van post Uden (en eventueel Den Bosch).

Uiteraard is de eventuele sluiting vanuit zoveel mogelijk invalshoeken bekeken, zoals de perspectieven van de patiënten, medewerkers en huisartsen en de bestaande infrastructuur. De mogelijkheid is ook voorgelegd aan ROAZ. Dit alles heeft geresulteerd in het besluit om de post in de loop van 2023 te sluiten.