* Wij meten of een afspraak binnen een uur wordt uitgevoerd en niet of de afspraak binnen een uur is gepland. Wij zijn daarmee strikter dan de veldnorm voorschrijft. Wanneer we zouden meten of een afspraak binnen een uur wordt gepland voldoen we nagenoeg altijd aan de norm.

Fysieke bereikbaarheid, aanrijtijden, verbetertrajecten

Over het algemeen scoren de triagecijfers over 2021 minder goed dan in 2020 en onder de norm. Dit komt met name doordat in 2021 het regelmatig niet mogelijk was om de bezetting op orde te hebben (door ziekte en aanhoudend capaciteitstekort) en het aantal gestegen telefonische contacten. Snelle respons op de spoedlijn krijgt voorrang en dat zien we ook terug in de prestatie. Deze blijft rond de norm scoren.

Fysieke bereikbaarheid
Alle inwoners van het werkgebied kunnen onder normale omstandigheden binnen 30 minuten de huisartsenpost bereiken (norm: 90%).

Aanrijtijden
Bij een levensbedreigende situatie is zorg in 54,2% van de gevallen binnen 20 minuten ter plaatse
(norm: 90%)
Bij een levensbedreigende situatie is zorg in 79,4% van de gevallen binnen 30 minuten ter plaatse
(norm: 98%)
Bij een spoedsituatie is zorg in 92% van de gevallen binnen een uur ter plaatse (norm: 90%)
Bij een spoedsituatie is zorg in 97,9% van de gevallen binnen twee uur ter plaatse
(norm: 98%)

Verbetertrajecten
HAPOB heeft in 2017 een start gemaakt met Lean. Lean is een bedrijfsfilosofie waarbij het maximaal toevoegen van waarde voor de patiënt centraal staat. Enerzijds is Lean een toolbox met daarin tools en technieken die helpen bij het effectiever en efficiënter inrichten van processen voor de patiënt. Anderzijds is het een verandering van de cultuur, waarbij we een cultuur van continu verbeteren willen realiseren.

De doorontwikkeling van HAPOB op het gebied van continu verbeteren heeft door de coronacrisis afgelopen jaar minder aandacht gehad. Toch zijn er zeker vorderingen gemaakt. De dagstarts hebben in de coronacrisis wel hun meerwaarde bewezen. Op deze wijze konden medewerkers en huisartsen dagelijks geïnformeerd worden over de laatste stand van zaken. Halverwege 2020 is het instrumentarium van continue verbeteren herijkt door inzichten die de jaren ervoor zijn opgedaan. Naast de dagstart is de dienstevaluatie toegevoegd, omdat aan het einde van een dienst beter stilgestaan kan worden bij knel- en verbeterpunten. Ook is afgestemd om alle teamleiders als green belt op te leiden en is de nieuwe rol van yellow belt geïntroduceerd voor medewerkers op de posten. Afgesproken is dat op elke post minimaal 2 yellow (of green) belts werkzaam zijn, die samen met de teamleider het continu verbeteren op de post vormgeven. Tenslotte is gestart met de ontwikkeling van e-learnings voor junior triagisten en is een inspirerende leansessie voor het management georganiseerd.

Eind 2021 is besloten om een frisse opvolging te geven aan het lean denken en werken. Een nieuwe externe partij is geselecteerd om HAPOB hiermee verder te helpen. Met name de verbinding tussen het MT en de organisatie krijgt de nodige aandacht. Door middel van een nulmeting wordt in eerste instantie gekeken waar we staan, waarna de nodige verbeteringen worden ingezet. Dit krijgt in 2022 verder vervolg.