Personeelsleden 2020
Personele formatie

In 2022 hadden we te maken met een hoge uitstroom met name onder de medewerkers op de triage. De krappe bezetting op het triagecentrum maakt dat de bezetting van de diensten vaak onder het gewenste niveau zit en dat veel medewerkers extra uren maken. De hoge uitstroom onder de junior triagisten hoort bij deze functie; dit zijn immers geneeskundestudenten. Om deze reden hebben we ons jaarplan bijgesteld en hebben we ons gericht op de aansturing van het triagecentrum en de begeleiding van de individuele medewerker. Vanaf eind 2022 zien we een stabilisatie van de uitstroom met in december een kanteling. Deze maand zijn meer medewerkers ingestroomd dan uitgestroomd en we zien deze lijn doorzetten begin 2023.

Afgelopen jaar is het verzuim hoog gebleven. Het verzuimcijfer exclusief zwangerschap kwam in 2022 op 8,1% (excl. zwangerschap) organisatie breed. Wel is er eind 2022 een aantal acties in gang gezet die de grip op verzuim naar verwachting zullen vergroten. Zo wordt het verzuim sinds begin december 2022 wekelijks gemonitord en en tegelijk worden mogelijke oplossingen besproken.