Strategie

In 2020 hebben we ons strategisch plan 2020-2023 afgerond. Het plan is gebaseerd op de missie en visie van de organisatie en kent onderstaande 3 speerpunten. In het verslagjaar hebben we een begin gemaakt met het realiseren van deze speerpunten.

1. HAP-Triagecentrum in 2023 als basis voor het zorgcoördinatiecentrum
Een zorgcoördinatiecentrum is een professionele eenheid waarin samen met de ketenpartners (meldkamer, ziekenhuis, GGZ, VV&VT) de schaarse spoedzorg op de juiste manier wordt ingezet.  Door directe samenwerking en onderlinge afstemming zorgen we ervoor dat de patiënt in één keer wordt doorgeleid naar de juiste zorg. Intensieve samenwerking met onze ketenpartners is hiervoor essentieel.

2. HAP-regionale huisartsenpost als basis voor het spoedplein
Het spoedplein is een functionele omgeving waarin de spoedzorg die daar (na triage) verleend wordt, zonder schotten, tussen de zorginstellingen en zorgverleners verloopt. Er is sprake van geïntegreerde samenwerking tussen ziekenhuis, VVT, GGZ en de Huisartsenpost. Dit zorgt ervoor dat de patiënt meteen gezien wordt door de juiste zorgverlener en de huisarts alleen die zorg verleent, waarbij de inzet van de huisarts onmisbaar is. Op het spoedplein bepaalt de urgentie van de klacht en de vraag van de patiënt de zorgverlening en de professionele inzet.

3. Van bedrijfsbureau naar servicecentrum
Om bovenstaande strategieën te kunnen uitvoeren, is een optimaal functionerende, faciliterende en klantgerichte ondersteuning nodig. Dit realiseren we in ons servicecentrum. Het servicecentrum is een bedrijfsonderdeel van HAPOB dat het management, het triagecentrum en de posten ondersteunt bij het realiseren van hun plannen. De regionale posten (spoedpleinen) en het zorgcoördinatiecentrum (triagecentrum) zijn de klanten van ons servicecentrum.

 

  Voortgang uitvoering strategie 2020
  Vanwege de corona-crisis hebben we een deel van 2020 voornamelijk gezorgd dat de eerstelijns spoedzorg goed ingericht was en bleef. Desondanks hebben we ook goede vooruitgang geboekt in het realiseren van onze strategie. Hieronder een weergave van de belangrijkst regionale ontwikkelingen afgelopen jaar.

  In 2020 zijn op elk van de drie speerpunten zichtbare vorderingen gemaakt, zie hieronder. Daarnaast was één van de doelstellingen van de nieuwe organisatiestructuur (coöperatie en HAPOB) meer eigenaarschap en betrokkenheid van de huisartsen. Afgelopen jaar heeft dit concreet vorm gekregen. In iedere regio is een regioraad actief. De regioraad is een vertegenwoordiging van de huisartsen in de regio en is nauw betrokken bij het reilen en zeilen op de post. Daarnaast volgt zij de regionale ontwikkelingen en beweegt zoveel mogelijk mee op de regionale wensen. Ook voor het een triagecentrum is een dergelijke raad actief. Dit is de regieraad, deze bestaat uit een vertegenwoordiging van regieartsen.

  Ontwikkelingen
  Triagecentrum
  – Voorbereiding gezamenlijke inrichting telefonische triage met de meldkamer (112)
  – Rechtstreekse inzet vanuit de triage van de wijkverpleegkundige zonder tussenkomst van de huisarts.

  Regio Eindhoven/Geldrop
  In gezamenlijkheid met onze ketenpartners is een integrale visie op laagcomplexe niet uitstelbare spoedzorg ontwikkeld.

  Regio ‘s-Hertogenbosch/Bommelerwaard
  SEH en HAP werken nauw samen bij de fysieke triage van binnenlopers en in gezamenlijkheid is een projectplan opgesteld voor het dempen van de spoedvragen bij kwetsbare ouderen door het verbeteren van natuurlijke netwerken rond ouderen.

  Regio Helmond
  Met behulp van deelprojecten wordt toegewerkt naar een geïntegreerd spoedplein. In 2020 zijn de twee verschillende toegangsbalies van de HAP en SEH samengevoegd tot één balie waardoor patiënten direct op de juiste plek terechtkomen.

  Regio Oss/Uden
  Met behulp van deelprojecten wordt toegewerkt naar een geïntegreerd spoedplein. In 2020 zijn de twee verschillende toegangsbalies van de HAP en SEH samengevoegd tot één balie waardoor patiënten direct op de juiste plek terechtkomen.