Risico-inventarisatie
Bewust zijn van risico’s is bij HAPOB onderdeel van het dagelijkse werk. De triage en de inschatting van de ernst van de zorgvraag door triagist en huisarts zijn immers een afweging van risico’s. Door retrospectieve analyses wordt geleerd van incidenten en calamiteiten. Vaak worden door een aanpassing in het proces of door een aanpassing in het scholingsprogramma deze risico’s beperkt. Het bestuur en management van HAPOB is zich zeer bewust dat een veilige en lerende organisatiecultuur essentieel is en zorgen ervoor dat deze cultuur zich verder ontwikkelt.

Ook risicomanagement neemt een belangrijke rol in bij de besturing van HAPOB. Zo hebben we in 2020 ten behoeve van risicobeheersing integraal de risico’s in beeld gebracht. In de eerste fase van dit proces hebben alle organisatieonderdelen de risico’s voor hun eigen organisatieonderdeel in kaart gebracht. Vervolgens is een integrale risicosessie uitgevoerd door het MT en RvB. Uit deze sessie zijn de volgende zeven risico’s als grootste risico voor de organisatie gekomen. De beheersmaatregelen zitten verweven in de jaardoelen voor 2021. Daarnaast wordt de voortgang ieder tertaal geagendeerd in het MT.